CVE Analysis

Mình đang luyện lại phân tích nên lục lại mấy cái cve dễ dễ của người ta post chơi, vietnamese only ^_^!

CVE-2014-3704 – Drupalgeddon/pre Auth SQL Injection

CVE-2017-1001000 – Content Injection WordPress 4.7.0 – 4.7.1

CVE-2018-7600 – Drupalgeddon2/Remote Code Execution