[UIT Fall Major] Spambox – Web 300

Challenge: http://42.116.11.22:5002/spam

Nhìn vào đề ta chả thấy gì cả ngoài 2 function login và register, dĩ nhiên là reg một nick và login vào thử xem có thể làm được những gì. Sau hàng giờ fuzzing đau khổ thì biết mình đã dính trap, không làm được gì trong spambox cả.

Continue reading